Regulamin zakupów produktów i usług oferowanych przez
SITARZ Company Ltd.

 1. Postanowienia ogólne Regulaminu
 1. Niniejszy regulamin, dalej: Regulamin, określa zasady świadczenia przez SITARZ Company Ltd. (adres prowadzenia działalności: The Legacy Business Centre, 2a Ruckholt Road, Office 228, London E10 5NP, United Kingdom, wpisaną do Rejestru Spółek dla Anglii i Walii pod numerem: Company Number. 09964405) ,dalej: SITARZ, usług drogą elektroniczną, zasady zakupów produktów, zasady zawierania umów w sklepie internetowym na witrynach www.wielowymiarowy-biznes.pl, www.joannasitarz.pl oraz ich subdomenach, a także na portalach internetowych SITARZ, a także zasady i warunki udzielania przez SITARZ licencji niewyłącznej na korzystanie przez Klientów z oferowanych produktów.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

3.1. Sklep – sklep internetowy SITARZ, działający pod adresami: www.wielowymiarowy-biznes.pl, kursy.joannasitarz.pl, ebiznes.joannasitarz.pl oferujący Produkty i Usługi znajdujące się w ofercie Sklepu, za pośrednictwem Internetu, który to Sklep jest własnością firmy SITARZ: SITARZ Company Ltd. (adres prowadzenia działalności: The Legacy Business Centre, 2a Ruckholt Road, Office 228, London E10 5NP, United Kingdom, wpisaną do Rejestru Spółek dla Anglii i Walii pod numerem: Company Number. 09964405)

3.2. Portale internetowe SITARZ – bezpłatne serwisy internetowe, stanowiące własność lub dzierżawione przez SITARZ, z których może korzystać nieograniczony krąg użytkowników.

3.3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług i/lub kupująca Produkty i/lub usługi SITARZ.

3.4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, nabywającą Produkty i/lub korzystającą z Usług SITARZ na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.5. Zamówienie – zawarcie umowy (zakupu Produktów i/lub korzystania z płatnych Usług) poprzez wypełnienie i zaakceptowanie/wysłanie do SITARZ odpowiedniego formularza zamówienia: elektronicznego.

3.6. Usługi – usługi płatne i bezpłatne świadczone przez SITARZ drogą elektroniczną na rzecz Klientów, oferowane m.in. w ramach Sklepu, Portali internetowych SITARZ i Serwisów SITARZ (m.in. udostępnianie/dostarczanie raportów, newsletterów, wysyłek promocyjnych, informacyjnych i handlowych, baz danych, analiz, artykułów, zestawień oraz innych materiałów i publikacji m.in. w postaci serwisów internetowych, w postaci plików html, Word, Excel, PDF, ZIP, APKG, MP3, MP4 i inne elektroniczne formaty produktów cyfrowych).

3.7. Produkty – płatne raporty, newslettery, bazy danych, analizy, zestawienia, szkolenia, warsztaty, webinaria, konferencje i inne płatne spotkania oraz publikacje oraz płatny dostęp do Serwisów SITARZ, które są oferowane przez SITARZ w Sklepie; Produkty są udostępniane Klientom drogą elektroniczną (Produkty Cyfrowe, czyli niezapisane na materialnym nośniku m.in. w postaci plików (html, Word, Excel, PDF, ZIP, APKG, MP3, MP4, EPUB, MOBI i inne elektroniczne formaty produktów cyfrowych) lub dostarczane w inny sposób (Produkty Inne, czyli m.in. zapisane na materialnym nośniku dostarczane przez firmę kurierską lub pocztową).

3.8. Produkty nieopublikowane – Produkty oferowane przez SITARZ za pośrednictwem Sklepu, których produkcja nie została jeszcze ukończona, oznaczone jako Produkty niedostępne w chwili składania Zamówienia, m.in. z przyszłą datą lub jako: „dostępne wkrótce”, „available soon”, „upcoming”.

3.9. Produkty opublikowane – Produkty oferowane przez SITARZ za pośrednictwem Sklepu, których produkcja została ukończona i które są dostępne w chwili składania Zamówienia.

3.10. Serwisy SITARZ Online, zwane również Produktami online – płatne Produkty w postaci serwisów internetowych oferowanych przez SITARZ, do których Klienci mają dostęp poprzez dostarczane przez SITARZ dane dostępowe (tj. strona logowania, nazwa użytkownika/nazwa konta i hasło).

3.11. Umowa subskrypcji– umowa na czas oznaczony (12 miesięcy, chyba że umowa stanowi inaczej) zawarta między SITARZ a Klientem, na podstawie której SITARZ jest zobowiązany do zapewnienia Klientowi dostępu do Serwisów SITARZ Online i/lub przesyłania Produktów na wskazany przez Klienta adres e-mail i/lub adres pocztowy.

3.12. Czas dostawy – czas, w jakim SITARZ przygotuje i/lub skompletuje zakupione Produkty i/lub świadczone Usługi i przekaże do wysłania właściwą formą dostawy: drogą elektroniczną lub pocztową.

3.13. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii

3.14. Przelew bankowy – płatność dokonywana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie.

3.15. Płatność kartą płatniczą – płatność dokonywana przez Klienta przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej.

3.16. Plik PDF – format zapisu Produktów, który można odczytać – po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne – za pomocą aplikacji wyposażonej w czytnik PDF (Portable Dokument Format).

 1. Prawa autorskie – SITARZ oświadcza i gwarantuje, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie majątkowe do Produktów oferowanych w Sklepie.

4.1 Przed dokonaniem zakupu, Klient we własnym zakresie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy Usługi będą mogły być świadczone, a zakupione Produkty będą mogły być odczytane na jego nośnikach (komputer, potrzebne oprogramowanie, inne urządzenia etc).

4.2 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi (m.in. dostarczenie zamówionych bezpłatnych i płatnych materiałów i Produktów) przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy.

 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące rodzajów licencji udzielanych przez SITARZ
  1. SITARZ może udzielić Klientom następujących licencji na korzystanie z Produktów oferowanych w Sklepie:7.1. „Licencja dla 1 użytkownika” (zwana również licencją „single user licence”) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych dostępowych do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
   • w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci jednego komputera należącego do Klienta;
   • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu wyłącznie na użytek własny jednej osoby wskazanej w procesie zakupu przez Klienta.

Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.

7.2. „Licencja dla 5 użytkowników” (zwana również licencją „5-user licence”) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych dostępowych do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

   • w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci od 2 do maksymalnie 5 komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
   • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu wyłącznie na użytek od 2 do maksymalnie 5 osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.

Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.7.3. „Licencja krajowa” (zwana również licencją „corporate licence” lub „country licence”) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych dostępowych do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

   • w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
   • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.

Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.7.4. „Licencja globalna” (zwana również licencją „global licence”) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych dostępowych do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

   • w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu;
   • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu.

Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.

 1. 5.

„Licencja indywidualna dla X użytkowników”

(gdzie X = liczba ustalona w procesie zakupu oraz w Zamówieniu) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych dostępowych do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

 

  • w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci X (X = liczba ustalona w procesie zakupu oraz w Zamówieniu) komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta;
  • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu wyłącznie na użytek X (X = liczba ustalona w procesie zakupu oraz w Zamówieniu) osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta.

Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.

  1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów wyłącznie w sposób określony w udzielonej licencji.

 

  1. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie Produktów (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Serwisów SITARZ Online również danych dostępowych do serwisów) poza zakresem udzielonej Klientowi licencji jest niedozwolone.

 

 1. Dostęp do Produktów i/lub Usług, na które SITARZ udziela licencji dla 1 użytkownika, licencji dla 5 użytkowników oraz licencji indywidualnej dla X użytkowników jest ograniczony tylko do osób wskazanych przez Klienta w procesie zakupu. W przypadku zamiaru zmiany osób upoważnionych do korzystania z Produktów i/lub Usług (odejście z pracy, zmiana zajmowanego stanowiska itp.), Klient jest obowiązany powiadomić SITARZ o każdorazowej zmianie. W przypadku ogłoszenia upadłości Klienta lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego, Klient jest zobowiązany o tym poinformować SITARZ.

III. Postanowienia Regulaminu dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, w tym z Produktów online, Klienci muszą dysponować:
  • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  • aplikacją komputerową wyposażoną w czytnik PDF (Portable Document Format);
  • oprogramowaniem Microsoft Office lub Open Office;
  • jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer (wersja 9 lub wyższa), Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari.
  • aplikacją do rozpakowywania plików archiwum w formacie .ZIP i .RAR
  • aplikacją zdolną odtwarzać wszystkie dostępne na rynku formaty audio i video, w szczególności .mp3 i .mp4
 • Bezpłatny dostęp do materiałów, Portali internetowych MICH, Produktów i Usług – Usługami oferowanymi przez SITARZ bezpłatnie jest możliwość przeglądania i odczytywania przez Klientów materiałów (tj. plików, tekstów, zdjęć, grafik, danych, zestawień itd.) bezpłatnie dostarczanych przez SITARZ za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczanych na Portalach internetowych SITARZ w ramach dostępu bezpłatnego do Portali internetowych SITARZ i w ramach testowego/bezpłatnego dostępu do płatnych Produktów. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności przez Klienta w pliku, na Portalu internetowym SITARZ lub w Produkcie (np. otworzenie pliku, kliknięcie w link zamieszczony w e-mailu lub na portalu w celu odczytania jakiejkolwiek informacji).

 

 • Płatny dostęp do Produktów i/lub Usług – zawarcie umowy świadczenia Usług płatnych drogą elektroniczną, mających za przedmiot umożliwienie Klientowi dostępu do Produktów (w tym Usługa dostarczenia Produktów oraz Umowy subskrypcji), następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia na daną płatną Usługę oferowaną w Sklepie i po przyjęciu oferty Klienta przez SITARZ. Wysokość opłat i sposoby wnoszenia opłaty, SITARZ określa w Sklepie. W przypadku Usługi płatnej, Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi i/lub Produktu wyłącznie w sposób określony w udzielonej przez SITARZ licencji.

 

 • Umowa subskrypcji zawierana jest z Klientem na czas oznaczony wynoszący 12 miesięcy, liczony od dnia dostarczenia Produktu i/lub Usługi, chyba że Umowa subskrypcji stanowi inaczej.

 

 • Zabezpieczenie danych dostępowych – Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia danych dostępowych (tj. nazwy użytkownika/nazwy konta i hasła) do Serwisów SITARZ Online przed dostępem osób nieuprawnionych. Klient nie jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim lub innym podmiotom jakichkolwiek informacji pozwalających na logowanie się przez osoby nieuprawnione do Serwisów SITARZ Online, w szczególności nie jest upoważniony do przekazywania osobom trzecim lub innym podmiotom nazwy użytkownika/nazwy konta, hasła, a także innych danych umożliwiających identyfikację w Serwisach SITARZ Online. Korzystanie z Serwisów SITARZ Online będzie odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (niedozwolone są żadne próby wpłynięcia na sposób działania serwisu, hakowanie itp.).

 

 • Dostępność Serwisów SITARZ Online – Serwisy SITARZ Online będą dostępne 24 godziny na dobę w ciągu całego okresu wykupionej przez użytkownika subskrypcji. SITARZ jest uprawniony do czasowego wyłączenia dostępności w przypadku problemów technicznych lub innych przyczyn niezależnych od SITARZ. Ponowne uruchomienie nastąpi niezwłocznie po usunięciu przeszkody lub przyczyny zawieszenia. SITARZ jest uprawniony do przeprowadzania prac związanych z utrzymaniem serwisów, dokonywania aktualizacji oprogramowania itd., w czasie których Serwisy SITARZ Online mogą być niedostępne.

 

 • Odpowiedzialność – SITARZ zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. SITARZ zastrzega, że korzystanie z Usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych poprzez świadczenie Usług ponosi Klient. SITARZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez SITARZ.

 

 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące Sklepu

 

 • Postanowienia regulaminu zawarte w Rozdziale III Regulaminu (Postanowienia Regulaminu dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną) stosuje się również odpowiednio do zasad działania Sklepu.

 

 • Chwila zawarcia umowy – ceny i opisy Produktów zamieszczonych w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny i opisy Produktów są wiążące z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Klient składa ofertę zawarcia umowy (tj. składa Zamówienie) poprzez wypełnienie i zaakceptowanie/przesłanie do SITARZ formularza Zamówienia. SITARZ niezwłocznie potwierdza otrzymanie oferty Klienta lub zamówienie jest automatycznie przetwarzane i potwierdzane przez system sprzedażowy SITARZ. Umowa jest uważana za zawartą z chwilą przesłania przez Klienta poprawnie wypełnionego zamówienia.

 

 • Składanie Zamówienia:
  20.1. Klient może składać Zamówienie w Sklepie przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, drogą pocztową lub za pośrednictwem e-maila lub faksu, poprzez wybór Produktów, którymi jest zainteresowany. Następnie Klient wskazuje m.in.:

  • wersję językową i rodzaj licencji dla każdego Produktu;
  • sposób płatności przez Klienta (przelew bankowy, płatność kartą płatniczą);
  • dane osobowe i kontaktowe Klienta;
  • dane niezbędne do wystawienia przez SITARZ faktury nie VATowej (SITARZ nie jest płatnikiem VAT) oraz dostarczenia Produktów.

20.2. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy z właścicielem Sklepu. Zamówienie będzie uznane za złożone, a umowa uznana za zawartą, gdy Klient prawidłowo wypełni i zaakceptuje/prześle do SITARZ formularz Zamówienia.

20.3. Proces zakupu jest dwuetapowy:

1. Klient po wybraniu Produktów, wypełnia formularz Zamówienia, podając wszystkie dane niezbędne do sfinalizowania transakcji. Wyjątek stanowią informacje związane z płatnością kartą płatniczą, które nie są przechowywane przez Sklep.

2. Jeśli Klient zdecyduje się na dokonanie płatności kartą płatniczą przez Internet, zostanie przekierowany do strony centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, gdzie będzie zobowiązany do podania numeru karty płatniczej oraz innych danych niezbędnych do dokonania płatności. SITARZ nie ma dostępu i nie przechowuje informacji przekazywanych za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego.

 

 • Formy płatności:
  21.1. Stosowanymi formami płatności dla Zamówień jest:

  • szybki przelew bankowy wykonywany za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego Tpay.com.
  • bitcoin
  • zwykły przelew bankowy
  • karta płatnicza

21.2. W przypadku płatności przelewem bankowym, w tytule przelewu Klient zobowiązany jest podać numer faktury lub nazwy zamówionych Produktów, rodzaj licencji oraz wersję językową.

21.3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego.

21.4. Ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto (nie zawierają podatku VAT, ponieważ SITARZ nie jest płatnikiem VAT).

21.5. W Sklepie ceny Produktów są podane w walucie PLN. Faktura nie VATowa zawiera cenę Produktu w walucie GBP oraz PLN. Cena Produktu w PLN będzie przeliczona według kursu GBP do PLN określanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

21.6. Faktura VAT jest wystawiania na osobę, instytucję lub podmiot składający Zamówienie. Jeżeli odbiorcą faktury VAT jest inny podmiot niż składający Zamówienie, Klient jest zobowiązany uzupełnić odpowiednie pole w formularzu Zamówienia.

21.7. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za oferowane Produkty w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT, w całości i bez możliwości płatności ratalnej.

 • Dostawa Produktów opublikowanych:22.1. Koszt dostawy Produktów w całości pokrywany jest przez Sklep.22.2. Dostawa Produktów w postaci plików PDF i dostępów do Serwisów MICH Online trwa maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (czyli od dnia przyjęcia Zamówienia przez MICH). Czas dostawy dla Produktów w postaci CD/DVD jest wydłużony o okres niezbędny na dostarczanie towaru przez firmę kurierską lub pocztową, ale nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

  22.3. W przypadku dostępności Usługi umożliwiającej ściągnięcie przez Klienta Produktów samodzielnie poprzez kliknięcie w link w wiadomości e-mail lub bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu, dostawa Produktów w wersji elektronicznej jest realizowana z chwilą udostępnienia tych Produktów konkretnemu Klientowi przez MICH na stronie Sklepu, lub dostarczenia wiadomości e-mail z linkiem do Produktu/Usługi.

  22.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub niewykonanie Usług, wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu e-mail, blokad nałożonych na serwery pocztowe Klienta, na podany adres e-mail Klienta lub na komputer/sieć komputerową Klienta, jak również z błędnie podanego adresu dostawy (w przypadku płyty CD/DVD) oraz innych przyczyn niezależnych od Sklepu, w tym nieprawidłowego działania sieci Internet.

 • Dostawa Produktów nieopublikowanych – Produkty nieopublikowane są niedostępne w momencie zawierania umowy (trwa proces ich produkcji). Dostawa Produktów nieopublikowanych następuje po ich opublikowaniu (zakończeniu procesu ich produkcji), na warunkach opisanych w punkcie 22 niniejszego Regulaminu. Terminy dostawy dla Produktów nieopublikowanych liczone są od dnia opublikowania Produktów. O dacie opublikowania Produktów Klient jest informowany za pośrednictwem działu sprzedaży MICH.

 

 • Odpowiedzialność – MICH zastrzega, że Produkty kupowane i dostarczane na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. MICH zastrzega, że korzystanie z Produktów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych w Produktach ponosi Klient. MICH nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez MICH w Produktach.
 • Wszystkie zakupy są ostateczne. W przypadku zawarcia przez MICH i Klienta umowy, płatności nie będą zwracane, ale w szczególnych przypadkach, za zgodą MICH, strony mogą zmienić przedmiot umowy w ten sposób, że opłata za Produkt może zostać przeznaczona na zakup innego Produktu oferowanego przez MICH w Sklepie. Jeśli Klient nie jest pewny zakupu, polecany jest kontakt z działem sprzedaży w celu otrzymania szczegółowej prezentacji Produktów (e-mail: kontakt@projektmilion.pl).25.1. W wypadku zakupu uczestnictwa w spotkaniu (np. szkolenie, warsztat, webinarium lub konferencja, w tym przeprowadzane za pośrednictwem Internetu), MICH ma prawo do zmian programu spotkania, a Klient ma prawo do rezygnacji z udziału lub zmiany uczestnika na warunkach określonych poniżej.
  • MICH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie spotkania.
  • W przypadku odwołania spotkania z winy MICH, opłata za uczestnictwo w spotkaniu zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od daty planowanego spotkania.
  • W przypadku chęci zmiany osoby zgłoszonej w celu uczestnictwa w spotkaniu, należy o tym niezwłocznie poinformować MICH.
  • W przypadku rezygnacji do 14 dni przed spotkaniem, na który zostało dokonane zgłoszenie, Klient zostanie obciążony kosztami w wysokości 40% opłaty za uczestnictwo + VAT za każde anulowane zgłoszenie.
  • W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed spotkaniem, Klient zostanie obciążony pełną opłatą za uczestnictwo + VAT, na podstawie wystawionej faktury i nie przysługuje mu zwrot żadnych kosztów.
  • Rezygnacji z udziału w spotkaniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres MICH.
 • MICH może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jak również jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usług i/lub dostarczania Produktów lub zablokowania lub usunięcia dostępu Klienta do Serwisu MICH Online bez uprzedzenia w przypadku, gdy Klient naruszy jakiekolwiek warunki licencji. Wypowiedzenie umowy przez MICH nie powoduje obowiązku zwrotu na rzecz Klienta dotychczas pobranych opłat.
 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Konsumentów

 

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), która wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku, Klient nabywający Produkt na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. Konsument) ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni liczonych od daty zawarcia umowy, a w wypadku umowy sprzedaży płyt CD/DVD – liczonych od daty objęcia w ich posiadanie przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, korzystając z formularza stanowiącego Załącznik do niniejszego regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane do MICH na adres poczty e-mail.
 • Konsument, który wyrazi wyraźną zgodę na spełnienie przez MICH świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego niezapisanego na nośniku materialnym traci prawo odstąpienia od umowy.
 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
  • gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • gdy przedmiotem świadczenia jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy za pomocą oświadczenia złożonego w postaci elektronicznej, MICH niezwłocznie, w tej samej formie, prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 • Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, firma MICH niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania tego oświadczenia, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MICH). MICH dokona zwrotu płatności w tej samej walucie i w ten sam sposób, w który została dokonana zapłata, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. MICH zastrzega prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, do chwili otrzymania przez MICH zamówionych Produktów lub dowodu ich odesłania (decyduje data zdarzenia wcześniejszego).
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić MICH zamówiony Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego Produktu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikającego z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Konsument, który odstąpił od umowy, nie ponosi – poza kosztami bezpośredniego zwrotu rzeczy – innych kosztów za wyjątkiem:
  • dodatkowych kosztów, jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MICH;
  • zapłaty wynagrodzenia za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące reklamacji
 • W przypadku stwierdzenia wady fizycznej nośnika CD/DVD (rękojmia), na którym znajduje się Produkt, Klientowi przysługuje wyłącznie uprawnienie do żądania wymiany przez MICH nośnika na rzecz wolną od wad. Reklamacje można składać np. poprzez kontakt z działem sprzedaży MICH (e-mail: kontakt@projektmilion.pl).
 • Reklamacje związane ze świadczeniem przez MICH Usług drogą elektroniczną mogą być składane np. poprzez kontakt z działem sprzedaży (e-mail: kontakt@projektmilion.pl).
 • W przypadku usterek Produktu (wady fizyczne Produktu) Klientowi przysługuje wyłącznie uprawienie do wezwania MICH do usunięcia usterek Produktu (przesłanie Produktu bez usterek). MICH zastrzega termin 14 dni na naprawienie usterek. W przypadku usterek Produktu, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, a także nie może żądać obniżenia opłaty za Produkt. MICH wyłącza odpowiedzialność za wady prawne Produktu.
 • Klient jest zobowiązany złożyć reklamację w terminie do 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji (wada nośnika, usterka Produktu itp.). MICH rezerwuje sobie 5 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Klienta oraz:
  • w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę użytkownika/nazwę konta Klienta,
  • w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Klienta, który został podany MICH w procesie zakupu.
 • O decyzji MICH Klient zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub w przypadku złożenia przez Klienta reklamacji w formie innej, np. e-maila lub telefonicznie, w formie, w jakiej Klient złożył reklamację.
 • MICH ponosi w stosunku do Konsumenta (tj. Klienta nabywającego Produkt i/lub Usługę na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową) odpowiedzialność za wady Produktu, jeżeli wady zostaną stwierdzone w terminie 2 lat od dnia wydania Produktu.

VII. Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych

 • W ramach świadczenia przez MICH Usług drogą elektroniczną, a także w przypadku zawarcia innych umów wymagających podania danych osobowych, MICH jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu prawidłowej realizacji umowy, a także w celach marketingowych, informacyjnych i handlowych.

 

 • W przypadku uzyskania przez MICH wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Produktów i/lub Usług w sposób niezgodny z prawem, udzieloną licencją lub Regulaminem, MICH może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

 • MICH może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
   • nazwisko, imiona, płeć Klienta;
   • numer NIP Klienta;
   • adresy Klienta, z uwzględnieniem kraju, miasta i kodu pocztowego;
   • adresy poczty e-mail Klienta i stron www będących własnością Klienta;
   • numery telefoniczne Klienta;
   • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta.
 • MICH może przetwarzać również m.in. następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi:
   • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
   • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Produktów i/lub Usług, a także Portali internetowych MICH i Sklepu.
 • Akceptując formularz rejestracyjny, kontaktowy lub formularz Zamówienia, Klient określa swoje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niezawarciem umowy z MICH.

 

 • MICH dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony MICH. Użytkownik może wypisać się z posiadanych darmowych subskrypcji poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez PMR lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres kontakt@projektmilion.pl

VIII. Postanowienia Regulaminu dotyczące
Polityki prywatności

 • W MICH, traktujemy Politykę prywatności bardzo poważnie. Poniższe zapisy prezentują postanowienia w zakresie podejścia MICH do celów i sposobów wykorzystywania, bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych oraz danych firm. Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności jest tożsame z wyrażeniem zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych i danych firm, a także na otrzymywanie komunikatów o charakterze marketingowym lub handlowym, zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności.

 

 • Aktualizacja Polityki prywatności – zapisy Polityki prywatności mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja Polityki prywatności znajduje się zawsze na portalach internetowych MICH, aby odwiedzający portale internetowe MICH byli świadomi, jakie informacje są o nich zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane przez MICH.

 

 • Informacje o użytkownikach zbierane przez MICH:

51.1. Informacje zbierane automatycznie obejmują m.in.:

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z produktów i/lub usług MICH, a także portali internetowych i sklepu MICH;
 • protokół internetowy (IP), który używany jest do łączenia z siecią Internet;
 • typ przeglądarki internetowej oraz jej wersja, typ systemu operacyjnego oraz jego wersja;
 • adres URL, z którego użytkownik wszedł na stronę internetową MICH;
 • dane demograficzne, informacje o zachowaniu na stronie, o lokalizacji czy o zainteresowaniach użytkownika;
 • informacje na temat statusu zakupu, gdy użytkownik kupuje za pośrednictwem sklepu internetowego MICH, lub statusu zamówienia bezpłatnych materiałów, gdy użytkownik zamawia je przez formularze umieszczone na stronie.

Informacje te są zbierane m.in. poprzez użycie plików cookies (pliki cookies są składowane na dysku twardym komputera, gdy odwiedzana jest jedna ze stron MICH; służą one m.in. do przechowywania informacji na temat sesji, dostosowywania strony oraz reklam wyświetlanych na innych stronach oraz do tworzenia statystyk; witryna może nie działać poprawnie, gdy wyłączona jest obsługa tych plików).

51.2. Informacje podawane dobrowolnie przez odwiedzających strony MICH są gromadzone przy:

 • wypełnianiu formularzy, np. kontaktowych, rejestracyjnych czy zakupu / zamówienia;
 • przesyłaniu zapytań na temat produktów i/lub usług za pośrednictwem strony internetowej;
 • zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług;
 • dokonywaniu zakupów (przez podawanie danych kontaktowych, osobowych i innych informacji niezbędnych do przeprowadzenia transakcji);
 • zapisie na newslettery;
 • zapisie na inne materiały (m.in. artykuły, informacje rynkowe), powiadomienia i wysyłki promocyjne lub informacyjne;
 • dodawaniu komentarzy oraz podczas korzystania z forum lub czatu.

51.3. Rejestracja oraz wypełnienie formularzy dostępnych na stronach MICH są dobrowolne. Decydując się na niepozostawianie swoich danych na stronach MICH, nie wyklucza się możliwości korzystania z serwisu, ale uniemożliwia się opcję zakupu produktów oraz zamawiania darmowych materiałów.

51.4. Informacje osobowe lub firmowe, o których podanie użytkownik jest proszony na stronach MICH, to m.in.: adres e-mail, płeć, imię, nazwisko, nazwa stanowiska, firma, adres www, branża prowadzonej działalności, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, nr telefonu oraz interesujące użytkownika branże.51.5. Google oraz inni dostawcy plików cookies:

 • Inni dostawcy, w tym Google, pokazują reklamy MICH na stronach internetowych.
 • Google i inni dostawcy wykorzystują pliki cookies do wyświetlania reklam dostosowanych do osób odwiedzających, na podstawie ich poprzednich wizyt na stronie internetowej, ich zainteresowań, danych demograficznych czy informacji o ich lokalizacji.
 • Możliwe jest zrezygnowanie z używania plików cookies Google, korzystając z instrukcji na stronie Google Advertising: www.google.com/settings/ads. Możliwe jest również zrezygnowanie z innych dostawców plików cookies, korzystając z instrukcji na stronie Network Advertising Initiative:
  www.networkadvertising.org/choices/
 • Strony internetowe MICH korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (Google). Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookies na temat korzystania z witryny (oraz adres IP odwiedzającego) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu ewaluacji korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możliwe jest zrezygnowanie z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Korzystając ze stron internetowych MICH, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób oraz w celach określonych powyżej.

 

 • Cel zbierania, sposób wykorzystywania i bezpieczeństwo danych – zbierane automatycznie m.in. za pomocą plików cookies oraz zbierane za pośrednictwem formularzy informacje są używane w celu utrzymania sesji użytkownika; dostosowania strony internetowej do preferencji użytkownika i stosowanego przez niego urządzenia; diagnozowania potencjalnych problemów; tworzenia raportów statystycznych związanych ze sposobem użytkowania stron; poprawy produktów, usług i sposobu działania portali internetowych MICH; dostarczania zamówionych produktów, usług i/lub innych zamówionych materiałów; dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi w sieci Google, w sieciach partnerskich oraz na innych stronach www; a także do informowania użytkownika o innych produktach, usługach i/lub materiałach, które mogą być dla niego interesujące, przy użyciu różnych metod komunikacji. MICH stosuje politykę ochrony danych osobowych, tzn. żadne z przekazanych MICH informacji nie są udostępniane osobom trzecim innym niż te kontrolowane przez właścicieli i zarząd MICH, chyba że jest to konieczne do osiągnięcia celów (np. reklamowych) opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub gdy istnieje taki obowiązek prawny. Informacje te nie są wykorzystywane przez MICH w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, ani nie są przedmiotem sprzedaży, wymiany czy wypożyczenia osobom trzecim bez wcześniejszej, wyraźnej zgody użytkownika. MICH dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 • Bezpłatne materiały i subskrypcje – zapis na elektroniczne bezpłatne materiały, newslettery oraz pozostałe powiadomienia i wysyłki marketingowe, informacyjne i handlowe jest dobrowolny i odbywa się po wyrażeniu zgody użytkownika przez podanie adresu e-mail oraz innych, niezbędnych informacji, o które użytkownik proszony jest przy wypełnianiu dedykowanych do tego celu formularzy.

 

 • Zakupy – proces zakupów jest dwuetapowy:1. Użytkownik po wybraniu produktów, wypełnia formularz zamówienia, podając wszystkie dane niezbędne do sfinalizowania transakcji. Wyjątek stanowią informacje związane z płatnością kartą kredytową, które nie są przechowywane przez sklep.2. Jeśli użytkownik zdecyduje się na dokonanie płatności kartą kredytową przez Internet, zostanie przekierowany  do strony centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, gdzie będzie zobowiązany do podania numeru karty kredytowej oraz innych danych niezbędnych do dokonania płatności. MICH nie ma dostępu i nie przechowuje informacji przekazywanych za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego.
  Wszelkie pytania związane z procesem zakupu i metodami płatności można konsultować z działem sprzedaży MICH (e-mail: kontakt@projektmilion.pl).

 

 • Wypis z bezpłatnych materiałów i subskrypcji oraz zmiana danych osobowych lub firmowych – użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, do poprawiania ich, jak również do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony MICH. Użytkownik może zrezygnować z całej komunikacji ze strony MICH poprzez wysłanie e-maila z taką prośbą na adres kontakt@projektmilion.pl Użytkownik może także wypisać się wyłącznie z posiadanych darmowych subskrypcji i e-mailingów poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez MICH lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres kontakt@projektmilion.pl

 

 • Ograniczenie odpowiedzialności – MICH nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy i uchybienia oraz skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych na portalach internetowych MICH, w produktach (w tym w serwisie MICH Online), newsach, analizach i innych materiałach. MICH gwarantuje, iż informacje te powstają na podstawie analiz i wyników badań przeprowadzanych przez MICH samodzielnie oraz w oparciu o rzetelne i niezależne źródła danych. Strony internetowe MICH zawierają linki do innych stron www, MICH nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących te strony www lub będących ich właścicielami.

 

 1. Postanowienia końcowe Regulaminu
 • Regulamin wchodzi w życie od dnia 19 października 2014 i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych w tym i po tym dniu. Regulamin jest dostępny na Portalach internetowych MICH w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie przez Klienta.
 • MICH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Uprawnienie do zmiany Regulaminu nie przysługuje MICH w zakresie postanowień dotyczących Produktów i Usług, chyba że zmiany nie dotyczą istotnych postanowień umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych między MICH a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby MICH (nie dotyczy to umowy zawartej z Konsumentem).
 • Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 • MICH zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i/lub Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Produktów i/lub Usług do oferty Sklepu, prowadzenia akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Ceny zamówionych w Sklepie przez Klienta Produktów i/lub Usług obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia i zawarcia umowy są wiążące dla stron i nie mogą zostać jednostronnie zmienione.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie używanym przez Klienta.
 • Ceny Produktów podane w Sklepie są ważne w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom.
 • Wszystkie wymienione nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
 1. W celu upewnienia się, że Klient zna postanowienia Regulaminu, każdorazowo przed sfinalizowaniem zakupu będzie proszony o zaakceptowanie jego postanowień poprzez zakliknięcie odpowiedniego pola na końcu formularza Zamówienia, zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym także Polityki cytowania i Polityki prywatności. Polityka cytowania i Polityka Prywatności stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

Załącznik

do Regulaminu zakupów produktów i usług oferowanych przez

MICH Investment Ltd.:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

Dokument ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do Konsumentów.

Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

Data:

 

Do

MICH Investment Ltd.
Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park,
Rotherham,
S63 5DB, England,
Company Number. 09835924)

 

 

e-mail: kontakt@projektmilion.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym składam/składamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

 

/o świadczenie następującej usługi:

(*)

 

Data zawarcia umowy/odbioru (*):

__

 

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów:

_

 

Adres konsumenta/konsumentów:

 

Podpis konsumenta/konsumentów

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

(*) Niepotrzebne skreślić