Polityka Prywatności, Cookies, Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez SITARZ COMPANY LTD (dalej SITARZ) usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW, e-letterów i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną, a należących do SITARZ

1.2. Użytkownik korzystający z witryn internetowych SITARZ, a w szczególności zapisując się na e-lettery akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

 1. Definicje

2.1. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów (produktów), usług lub wizerunku SITARZ.

2.2. Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez SITARZ, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na należących do SITARZ witrynach WWW, plików, for i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji e-letterów, stron transakcyjnych, a także świadczenia innych usług.

2.3. Użytkownik – każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług.

2.4. SITARZ – Sitarz Company LTD, The Legacy Business Centre, 2a Ruckholt Road, Office 228, London E10 5NP, United Kingdom, Company No.: 09964405

2.5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.

2.6. Sesja – okres, jaki Użytkownik spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje Użytkownika.

 1. Rodzaje i zakres Usług SITARZ świadczy następujące Usługi:

3.1. Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści zawartych na należących do SITARZ witrynach WWW oraz w e-letterach przesyłanych pocztą elektroniczną. Dobór prezentowanych treści odbywa się poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL na indywidualne zapytania Użytkownika lub przez wybranie przez Użytkownika odpowiedniej tematyki e-lettera spośród e-letterów oferowanych przez SITARZ

3.2. Usługi promocyjne polegające na wysyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez SITARZ.

3.3. Badanie opinii polegające na przeprowadzaniu anonimowych ankiet tematycznych wśród Użytkowników.

3.4. Usługi szkoleniowe.

3.5. Zamawianie produktów i usług SITARZ w sklepie internetowym lub na witrynach WWW zawierających odpowiednie formularze zamówieniowe.

 1. Warunki świadczenia Usług

4.1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecamy przeglądarki: Mozilla Firefox lub Chrome. SITARZ nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania innych niż wymienione przeglądarek.

4.2. SITARZ zastrzega sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Korzystanie z witryn WWW należących do SITARZ, traktowane jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuje, aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika (przy wypełnianiu formularza zamówienia) będzie ona obowiązywać, aż do jej aktywnego odwołania przez tego Użytkownika.

4.3. Usługobiorca, będący osobą fizyczną, może korzystać z Usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że ze względu na właściwość Usługi niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych i konieczność podania danych osobowych wynika ze sposobu zamówienia i realizacji konkretnej Usługi. W przypadku korzystania z Usługi niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, SITARZ zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. SITARZ powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

 1. Zawarcie i rozwiązanie umowy

5.1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez SITARZ z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.

5.2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn WWW należących do SITARZ, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

5.3. Każdy może i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

5.4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej Usługi bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.

 1. Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne będzie rozpatrywane przez SITARZ każdorazowo indywidualnie przy uwzględnieniu zasad prawa cywilnego i ogólnych reguł w tym zakresie

 1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług jest SITARZ (dalej także: Administrator Danych). SITARZ dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów SITARZ, jako Administratora Danych, oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w Serwisie SITARZ, jak również złożenie zamówienia, co w konsekwencji powoduje brak możliwości jego realizacji przez SITARZ. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

7.2. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia SITARZ przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w pkt 7.1. niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 1. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej


Treści udostępniane w ramach świadczenia Usługi chronione są prawem własności intelektualnej, a w szczególności prawami autorskimi. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody autora jest zabronione. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

 1. Polityka prywatności

9.1. SITARZ , jako podmiot świadczący Usługi i Administrator Danych, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. SITARZ zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.

9.2. Ze wskazanych w pkt 9.1. względów SITARZ wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników. Z tych właśnie względów korzystanie w pełni z Usług wymaga rejestracji oraz w następstwie pomyślnego przejścia procedury rejestracyjnej i utworzenia profilu Użytkownika, a także każdorazowego logowania do odpowiednich serwisów SITARZ.

9.3. Dane, o których mowa powyżej chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką klienta a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną – stosującą protokół SSL – wysyłany jest do użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu – może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i użytkowników). Certyfikaty wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW.

9.4. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności SITARZ należy kierować drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

9.5. Rejestracja Użytkowników i gromadzenie danych osobowych: W celu uzyskania skorzystania z pełni z Usług, w wielu przypadkach wymagane jest dokonanie przez Użytkowników rejestracji z wykorzystaniem przygotowanych specjalnie w tym celu formularzy rejestracyjnych lub rejestracji za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli SITARZ. W obu przypadkach zakres przekazywanych danych jest ten sam, a przekazane dane chronione są w tym samym szerokim zakresie i z taką samą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ze wskazanych wyżej względów, w formularzu rejestracyjnym (przedstawicielowi SITARZ) należy podać następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, adres/siedzibę oraz opcjonalnie numer telefonu, stanowisko a w przypadku chęci otrzymania faktury również Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Login i hasło niezbędne do logowania zarejestrowanego Użytkownika, w zależności od zakresu świadczonych Usług są przydzielane Użytkownikom automatycznie lub wybierane przez Użytkownika podczas rejestracji. SITARZ umożliwia zmianę adresu e-mail, hasła, danych teleadresowych w każdym momencie. Rejestracja Użytkownika przebiega z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt 7.2. SITARZ wyraźnie informuje Użytkowników o Administratorze Danych i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o znanych SITARZ w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych, a także o dobrowolności podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

9.6. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

 

9.7. Udzielenie SITARZ przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub formularzu subskrypcji, a w szczególnych przypadkach również przez potwierdzenie poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail.

Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Administrator Danych ma prawo do przetwarzania udostępnionych mu przez Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez SITARZ, jako Administratora Danych i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Przez cele marketingowe rozumie się możliwość przesyłanie reklam i linków sponsorowanych, przekazywanie danych na podstawie stosownej umowy partnerom współpracującym, telemarketing.

Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych przez SITARZ, jako Administratora Danych może dotyczyć również przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub w postaci sms na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego.

 

9.8. Dane osobowe są przekazywane SITARZ przez Użytkowników co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie rejestracji wymaganych danych określonych w poszczególnych regulaminach świadczenia usług droga elektroniczną przez SITARZ uniemożliwia Rejestrację, złożenie zamówienia i w konsekwencji korzystanie z części usług świadczonych przez SITARZ oraz uniemożliwiać może rozpatrzenie reklamacji.
Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez SITARZ zgłaszany jest przez SITARZ Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

9.9. Każdy, kto przekaże SITARZ swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji. SITARZ zapewnia możliwość wykluczenia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umów o świadczenie Usług przez SITARZ. SITARZ może odmówić jednak wykluczenia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec SITARZ z tytułu świadczenia na jego rzecz niektórych Usług określonych, jako płatne lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

9.10. SITARZ chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest, jako wydzielona baza danych, w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych współpracowników SITARZ zajmująca się administracją bazy.

9.11. „Cookies” SITARZ stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez serwer SITARZ na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z Usług SITARZ. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików „cookies” w celach:

 1. zapamiętania informacji o użytkowniku;
 2. umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i rozwoju oferty;
 • statystycznych;

9.12. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. SITARZ wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Usług przez danego użytkownika.

9.13. Informacje zawarte w „logach dostępowych”

SITARZ zbiera dane dotyczące korzystania z oferowanych przez nią Usług, w tym informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „logów dostępowych”. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych i związanych administrowaniem serwerów portali SITARZ. SITARZ informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązana do udzielania informacji o w/w danych, w tym o numerach IP komputera zamieszczonych w „logach dostępowych” na właściwe żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań.

9.14. Odnośniki do innych stron internetowych SITARZ umieszcza na stronach swoich portali odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od SITARZ.

9.15. Informacje w dziennikach. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług SITARZ za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta, serwery SITARZ automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.

9.16. Komunikacja SITARZ z Użytkownikami SITARZ może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać swoje Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług SITARZ.

9.17. Treści Niepożądane SITARZ zachowuje szczególną staranność w zakresie bieżącego monitorowania i usuwania ze swoich portali wszelkich treści, które są sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym, w szczególności nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej a także wszelkich przejawów przemocy lub pornografii, innych treści nagannych moralnie lub uważanych powszechnie za nieetyczne.

9.18. Zmiany Polityki prywatności Treść niniejszej Polityki prywatności może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron portali SITARZ. Treść niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie, w szczególności na skutek rozwoju technologii internetowych, zmian przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także na skutek ciągłego rozwoju portali i działalności SITARZ. O treści zmian Polityki prywatności każdy użytkownik zostanie powiadomiony przez SITARZ poprzez umieszczenie wiadomości o takiej zmianie na stronie portali SITARZ.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 października 2016 r.

10.2. SITARZ zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Mogą być one spowodowane zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami wprowadzanymi w zasadach korzystania z www SITARZ. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na witrynach WWW należących do SITARZ.

10.3. Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.

Share This
error: Content is protected !!